Eks­plo­sio­nen i det japan­ske atom­kraft­værk Fukus­hima spræn­ger endnu et hul i den fan­tasi om sik­ker og bil­lig atom­kraft som poli­ti­kere og ener­gi­virk­som­he­der har solgt ver­den over, gen­nem et halvt århundrede.

Eks­plo­sio­nen i atom­kraft­vær­ket Fukus­hima efter jord­s­kæl­vet i Sen­dai bekræf­ter den tvivl om ato­mar sik­ker­hed som ulyk­ker på kraft­vær­ker tid­li­gere har vakt til live, men som med tiden er ble­vet dys­set ned til for­del for en fore­stil­ling om atom­kraft som et sik­kert og bil­ligt alter­na­tiv til fos­sile brændstoffer.

Her er fil­men A is for Atom (1992) af Adam Cur­tis om atom­kraf­tens poli­ti­ske histo­rie. Den hand­ler om hvor­dan de økono­mi­ske og poli­ti­ske inter­es­ser bag fore­stil­lin­gen om sik­ker og bil­lig atom­kraft, i løbet af det sid­ste halve århund­rede, skabte en fan­tasi uden sam­men­hæng med den viden­ska­be­lige og tek­no­lo­gi­ske vir­ke­lig­hed om ker­ne­fy­sik. Både i Vesten og i det tid­li­gere Sov­jet blev denne fan­tasi solgt som løs­nin­gen på sam­fun­dets pro­ble­mer og som udsig­ten til en, und­skyld udtryk­ket, strå­lende frem­tid. I dag bli­ver den på samme måde solgt som en sik­ker og bil­lig løs­ning på kli­mapro­ble­ma­tik­ken. Denne fan­tasi har eks­plo­sio­nen i Fukus­hima, lige­som ulyk­kerne på Tre­mileøen og Tjer­no­byl, sprængt endnu et hul i:

A is for Atom er 6. epi­sode af serien Pandora’s Box – a Fable from the Age of Sci­ence. Se det tid­li­gere ind­læg Adam Cur­tis er doku­men­tar­fil­mens Michel Foucault for links til flere af Adam Cur­tis’ film.

Opda­te­ring: Cur­tis har nu også selv lagt A is for Atom på sin blog, med yder­li­gere uddy­bende og sær­de­les infor­ma­tive kommentarer.

The fol­lowing two tabs change con­tent below.

Hen­rik Chulu

Hen­rik Chulu er medi­ni­ti­a­tiv­ta­ger til Bit­bu­reauet og laver events for Cre­a­tive Com­mons Dan­mark. Hen­rik Chulu er fre­elance webre­dak­tør, skri­bent, kon­su­lent og fored­rags­hol­der ofte om ophavs­ret, musik og fildeling.

Nye­ste ind­læg af Hen­rik Chulu (se alle)