TV-avisen åbnede man­dag på en ti minut­ters kri­tik af den røde plan. Fair nok. Man skal være kri­tisk. Men hvor­dan kan samt­lige dan­ske jour­na­li­ster blankt god­tage, at der vir­ke­lig er 18 af de nu så berømte efter­løns­mil­li­ar­der?
Hvor­for må Villy og Helle ikke have et opti­mi­stisk syn på uddan­nel­ses­ge­vin­ster, når Lars og Claus må oddse den lange på efterlønnen?

Hvor­for er der ingen der stil­ler spørgs­mål ved hvad der sker, hvis arbejds­løs­he­den IKKE slår rekor­der frem­til 2020? Hvad nu hvis der slet ikke er 70.000 man kan tage efter­løn­nen fra til den tid? Hvad nu hvis der slet ikke er nye jobs til dem? Hvad nu hvis de skal vente på at få et arbejde?

Lars og Claus spår, at vi vil slå alle rekor­der i vækst med 125.000 nye jobs i den pri­vate sek­tor fra 2013 til 2020 sam­ti­dig med at arbejds­løs­he­den hol­der sig nede på magi­ske 3,5 pro­cent. Hvad nu hvis det ikke går van­vit­tigt godt, men kun almin­de­ligt godt? Så er der ikke 18 mil­li­ar­der læn­gere, langt fra.

Hvad nu hvis det sta­dig er svært for seni­o­rer at få job i 2020? Rege­rin­gen for­ud­sæt­ter at de straks kom­mer i arbejde. Hvad nu hvis der kom­mer til at gå et halvt år? Ups, der røg lige en mil­li­ard.
Hvad nu hvis der rent fak­tisk ER en del neds­lidte, hvis det ikke er stør­ste­delen af dem der kan gå lige ud og få et helt almin­de­ligt fuldtidsjob?

I dag har 40 pro­cent af seni­o­rerne fuld­tidsjob. I Sve­rige er det 60 pro­cent. Hvad nu hvis rege­rin­gen kun kan løfte det tal op til 50 pro­cent? Ups, der røg lige 6 mil­li­ar­der. Hvad nu hvis de slet ikke kan for­bedre det? Ups.

Hvad nu hvis folk væl­ger at få udbe­talt deres efter­løn­sind­be­ta­lin­ger og sæt­ter dem ind på deres pen­sion, så de får fradrag for dem i ste­det for at bruge dem på fladskærme? Ja, hvad med de 20 mil­li­ar­der som folk har ind­be­talt, hvor­dan vil rege­rin­gen udbe­tale dem fra en tom statskasse? Ah… De vil låne dem for at få en gevinst senere. Men hov, kan man låne sig til velfærd!?

The fol­lowing two tabs change con­tent below.
Michael Jep­pe­sen er kunst­kri­ti­ker, blog­skri­bent og politiker-revser. Ini­ti­a­tiv­ta­ger og redak­tør på DENFRI. Tid­li­gere skri­bent på Ekstra Bla­det og Urban og for­hen­væ­rende blog­ger på Politiken.

Nye­ste ind­læg af Michael Jep­pe­sen (se alle)