Kære ven­ner,
Her er et nyt Goodiepal-album. Det er egent­lig til Ken­neth Bager, men han lader ikke høre fra sig – det kom­mer nok.

Hvis nogle af jer har lyst til at YOUTUBE, distri­bu­ere, udgive, trykke eller anvende musik­ken, bli­ver jeg over­or­dent­ligt glad.

Hvis I tryk­ker det på et for­mat af fysisk karak­ter, vil jeg gerne bede om en kopi, og hvis I tje­ner penge på musik­ken, vil jeg gerne bede om, hvad der er rimeligt.

Jeg har fak­tisk det ønske, at min musik bli­ver anvendt i kom­merci­elle
sam­men­hænge – jo mere kom­merci­elt jo bedre! Det ene­ste, jeg ikke ønsker, er
at blive brugt i poli­ti­ske sam­men­hænge over­ho­ve­det (nej tak, hel­ler ikke dig Ida Auken, sorry).

KLIK HER!

Gæoudji SYGNOK

The fol­lowing two tabs change con­tent below.

Goo­di­e­pal

Goodiepal/Parl Kri­stian Bjørn Vester er musi­ker, kun­ster, avant­gar­dist, tæn­ker, selv­be­stal­tet aka­de­mi­ker, udskældt, hadet og hyldet.

Nye­ste ind­læg af Goo­di­e­pal (se alle)