Hvis den poli­ti­ske pro­ces omkring brev­mo­del­len er et vid­nes­byrd om hvor­dan lov­giv­ning bli­ver til i Dan­mark, skal der mere end et fol­ke­tings­valg til for at opnå for­an­drin­ger som gør en forskel.

Efter afslø­rin­gerne af uau­to­ri­se­ret fil­de­ling hos både plade- og film­sel­ska­ber, der viser et hyk­leri omkring ophavs­ret­ten som ikke begræn­ser sig til Dan­mark, er tiden nu kom­met til politikerne.

Føl­gende scre­ens­hot fra youhavedownloaded.com viser resul­ta­tet af en søg­ning på et IP-nummer til­hø­rende Soci­al­de­mo­kra­tiets hoved­kon­tor på Danas­vej 7 på Frederiksberg:

I novem­ber havde lob­byi­ster fra Ret­tig­heds­Al­li­an­cen ifølge Fri kul­turs kil­der pre­mi­ere på et roads­how om ophavs­ret hos netop Dan­marks Soci­al­de­mo­kra­ti­ske Ung­dom, der efter­føl­gende ned­satte et udvalg om emnet.

DSU fik end­vi­dere lov­ning på at mod­tage oplys­nings­ma­te­ri­ale om emnet i poli­tisk kampag­ne­sam­men­hæng til deres web­s­ite, måske i lyset af Ven­stres klare ophavs­retskræn­kel­ser i for­bin­delse med den senest over­stå­ede valgkamp.

Det ser dog ud til at der i Soci­al­de­mo­kra­tiet alli­ge­vel var behov for at fejre den nylige sejr over de bor­ger­lige med et afsnit af den ame­ri­kan­ske TV-serie Revenge.

Ret­tig­heds­Al­li­an­cen kan såle­des til­føje et advar­sels­brev til det oplys­nings­ma­te­ri­ale som de bidra­ger med til det nyligt ind­t­rå­dte regeringsparti.

Isen smel­ter ved polerne…
Selvom kli­maet poli­tisk set ikke har været en vin­der­sag siden fal­li­ter­klæ­rin­gen i Køben­havn i 2009, ser det alli­ge­vel ud til, at der sta­dig er inter­esse blandt de fol­ke­valgte for kon­se­kven­serne af den glo­bale opvarm­ning. Her er et scre­ens­hot med et IP-nummer der til­hø­rer Fol­ke­tin­get på Christiansborg:

Dan­marks Radio har de sene­ste seks man­dage vist BBCs serie Den Frosne Pla­net, som tager seerne med til jor­dens kol­de­ste steder.

I den oprin­de­lige ver­sion er der imid­ler­tid syv afsnit, hvor det sid­ste hand­ler om netop kli­ma­for­an­drin­ger. Dette syvende og poli­tisk set mest betyd­nings­fulde afsnit er såle­des ikke til­gæn­ge­ligt for de dan­ske licens­be­ta­lere. Det er det til gen­gæld gen­nem den bittorrent-fil som er ble­vet hen­tet gen­nem et af Fol­ke­tin­gets IP-numre.

Et poli­tisk tøbrud?
Hvor brev­mo­del­len før val­get stod til at blive ved­ta­get bredt af Fol­ke­tin­get, har flere par­tier i både rege­rin­gen og oppo­si­tio­nen givet udtryk for at model­len ikke er sam­fund­s­ø­ko­no­misk bæredygtig.

På trods af at Ven­stres kul­tu­r­ord­fø­rer Michael Aastrup Jen­sen ifølge Fri kul­turs kil­der har holdt møde med Ret­tig­heds­Al­li­an­cen om netop brev­mo­del­len udta­ler han til Poli­ti­ken, at Ven­stre er »skep­ti­ske over for brevmodellen.«

Til­sy­ne­la­dende har det tid­li­gere rege­rings­parti fået øjnene op for, at model­len ikke økono­misk set er gavn­lig for sam­fun­det og ind­set, at »brev­mo­del­len er en rig­tig dyr ord­ning at implementere.«

Det mang­lende balance mel­lem brev­mo­del­lens klare økono­mi­ske omkost­nin­ger og mil­dest talt uklare nyt­te­værdi frem­går fak­tisk af det infor­ma­tions­brev Ret­tig­heds­Al­li­an­cen selv har sendt til sine medlemsorganisationer.

Med hen­vis­ning til en enkelt rap­port kon­klu­de­res »at det er den almin­de­lige opfat­telse, at pirat­ko­pi­e­ring har en nega­tiv effekt på sal­get af musik (der fin­des kun under­sø­gel­ser, der ved­rø­rer musik)« (til­fø­jet kursiv).

I mod­sæt­ning til fx den men­ne­ske­lige ind­fly­delse på den glo­bale opvarm­ning er der intet belæg for at musi­kere taber penge på uau­to­ri­se­ret kopi­e­ring. Der er tale om en for­mod­ning der er langt fra sandsynliggjort.

Bre­vet fort­sæt­ter med at citere under­sø­gel­sen for, at der er »en vis sam­men­hæng« mel­lem uau­to­ri­se­ret kopi­e­ring og lov­ligt salg, »men at kvan­ti­fi­ce­rin­gen heraf er behæf­tet med en del usik­ker­hed, da også andre fak­to­rer spil­ler ind.«

Hvad der ikke kan påvi­ses med fakta, kan imid­ler­tid ved­ta­ges politisk.

For­hand­lin­ger bag luk­kede sving­døre
I et ind­læg i fag­bla­det Advo­ka­ten kri­ti­se­rer IT-advokat og åben­hed­s­e­van­ge­list Mar­tin von Hal­ler Grøn­bæk at hele den poli­ti­ske pro­ces »i for­bin­delse med for­be­re­delse af en brev­mo­del har været ført i et her­me­tisk luk­ket udvalg under Kulturministeriet«.

Dette er ikke noget nyt i ophavs­rets­regi. I begyn­del­sen af dette årtu­sind skulle det såkaldte Infosoc-direktiv fra EU imple­men­te­res i dansk lov. En væsent­lig del af direk­ti­vet er fri­ta­gelse af tred­je­part for ansvar i ret­tig­heds­kræn­kel­ser, dvs. at inter­ne­tud­by­dere, web­tje­ne­ster osv. ikke er ansvar­lige for ophavs­retskræn­kel­ser begået af deres brugere.

Ansvar­lig for imple­men­te­rin­gen af Infosoc-direktivet var advo­kat Peter Schøn­ning, der på davæ­rende tids­punkt var kon­tor­chef i Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets ophavs­rets­kon­tor. Direk­ti­vet blev ikke desto min­dre imple­men­te­ret i en form som nogle har kaldt et kunst­greb og andre en deci­de­ret fejl, hvil­ket i Dan­mark gør inter­net­tets mel­lem­mænd ansvar­lige for deres bru­ge­res handlinger.

Det var denne ophavs­rets­re­vi­sion, fore­ta­get under Schøn­ning, der gjorde det muligt for pla­de­sel­ska­ber­nes bran­che­or­ga­ni­sa­tion IFPI gen­nem først lands­ret­ten og siden Højeste­ret at tvinge alle dan­ske inter­ne­tud­by­dere til at blo­kere for adgan­gen til The Pirate Bay.

Og hvem førte sagen i Østre Lands­ret på vegne af IFPI? Det gjorde selv samme Schøn­ning, der i mel­lem­ti­den havde skif­tet sit job som kon­tor­chef i Kul­tur­mi­ni­ste­riet ud med et job som advo­kat i Johan Schlüter Advo­kat­firma og leder af Anti­Pirat­Grup­pen (nu RettighedsAlliancen).

Men sving­dø­ren mel­lem Johan Schlüter og Kul­tur­mi­ni­ste­riet svin­ger begge veje. Da Schøn­ning star­tede på sit nye job hos Johan Schlüter blev han kol­lega med en ung, nyud­dan­net advo­kat ved navn Nicky Val­b­jørn. I som­mers fik Val­b­jørn så et nyt job, ikke langt fra hans tid­li­gere arbejds­plads på Høj­bro Plads. Han kan nu smykke sig med tit­len som chef­kon­su­lent i Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets ophavs­rets­kon­tor lige rundt om hjør­net på Gam­mel Strand.

Som von Hal­ler skri­ver er IFPIs advo­ka­ter »den ene­ste fag­gruppe inden for musik­bran­chen, der reelt har for­ø­get sin ind­tje­ning og set et vok­sende mar­ked for sine ydel­ser i de sene­ste ti år.« Spørgs­må­let er om det over­ho­ve­det er nød­ven­digt for Johan Schlüter at betale Ret­tig­heds­Al­li­an­cens lob­byi­ster for at påvirke den poli­ti­ske pro­ces gen­nem Fol­ke­tin­gets par­tier, hvis Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets embeds­mænd kan gøre arbej­det for dem.

*

Glæ­de­lig jul og godt nytår.

Hen­rik Chulu//Fri kul­tur (og DENFRI, red.)

The fol­lowing two tabs change con­tent below.

Hen­rik Chulu

Hen­rik Chulu er medi­ni­ti­a­tiv­ta­ger til Bit­bu­reauet og laver events for Cre­a­tive Com­mons Dan­mark. Hen­rik Chulu er fre­elance webre­dak­tør, skri­bent, kon­su­lent og fored­rags­hol­der ofte om ophavs­ret, musik og fildeling.

Nye­ste ind­læg af Hen­rik Chulu (se alle)