Homo­ba­ren Never Mind ønsker at være et fri­sted for homo­seksu­elle og vil ikke accep­tere kys­seri mel­lem hete­ro­seksu­elle. Fre­dag nat førte den poli­tik til bort­vis­ning af gæster fra homo­ba­ren, der hel­ler ikke accep­te­rer, at hete­ro­seksu­elle “tager seksu­elt på hin­an­den eller hæn­ger i stripperstangen”.

Fre­dag var homo­seksu­elle Jobbe Jol­ler i byen med fem ven­ner. Sin homo­seksu­elle ven Mar­tin og to hete­ro­seksu­elle kære­ste­par. De endte på baren Never Mind Gay Night Club (http://www.nevermindbar.dk/), som af sitet Alt Om Køben­havn beskri­ves som et “fest­ligt og imø­de­kom­mende homo-sted”, hvor “dedi­ke­rede stam­gæ­ster frem­hæ­ver ste­dets publi­kum som den store attrak­tion: Never Mind til­træk­ker mange for­skel­lige typer i alle aldre, og der bli­ver ikke set skævt til nogen, uan­set om man er top­py­n­tet trans­ve­stit i skrig­grønne net­strøm­per eller et afdæm­pet kære­ste­par i fyrrerne.”

Den beskri­velse holdt ikke vand fre­dag nat, hvor to af Jobbe Jol­lers hete­ro­seksu­elle ven­ner kys­sede hin­an­den under besø­get på Never Mind. Det afsted­kom en påtale fra Never Mind’s dør­mand, og da Jobbe Jol­ler sagde til dør­man­den, at det var diskri­mi­na­tion af hete­ro­seksu­elle at for­byde dem at kysse, udlø­ste det et større skæn­deri, der førte til, at Jobbe Jol­ler blev bort­vist fra stedet.

Blog­gen Homo­tro­po­lis har en udfør­lig arti­kel om epi­so­den og har ind­hen­tet en kom­men­tar fra Never Mind’s inde­ha­ver Chri­stian Carl­sen, som i en mail til Homo­tro­po­lis skri­ver føl­gende om ste­dets politik:

Never­mind sva­rer til­bage alle­rede lør­dag i en mail, hvor der står at der “ikke er mange homo­ste­der til­bage i Køben­havn, men at Never Mind er et af de ste­der der er til­bage, og det er vig­tigt for homo­mil­jøet at Never Mind bibe­hol­des som et homo­sted. Der­for er det ikke til­ladt for hete­ro­seksu­elle at kysse med videre på Never Mind Gay Night Club”.”

http://www.homotropolis.com/2012/04/artikler/homobar-forbyder-heterokys/

 

Never Mind. Her må hete­ro­seksu­elle ikke kysse, tage seksu­elt på hin­an­den eller hænge i strip­per­stan­gen. Til gen­gæld må de gerne holde i hånd. (Kilde: Homo­tro­po­lis, der har været i kon­takt med Never Mind’s indehaver)

The fol­lowing two tabs change con­tent below.

Uwe Max Jensen