Homage. Aal­borgs var­tegn — skul­p­tu­ren Cim­brer­ty­ren på Vester­bro — fyl­der lør­dag 75 år. Det mar­ke­rer kunst­ne­ren Uwe Max Jen­sen med en fodrejse fra Cim­brer­ste­nen i Rebild Bak­ker til Cim­brer­ty­ren på Vesterbro.

Lør­dag er det 75 år siden, at skul­p­tu­ren Cim­brer­ty­ren — i dag­lig tale Tyren — blev ind­viet på Vester­bro i Aal­borg (http://www.denfri.dk/2012/04/aalborgs-vartegn-runder-75-ar/). Cim­brer­ty­ren er skabt af bil­led­hug­ge­ren Anders J. Bund­gaard (der også er man­den bag Gefions­pring­van­det i Køben­havn).
Til Rebild Bak­ker har Anders J. Bund­gaard des­u­den skabt monu­men­tet Cim­brer­ste­nen til minde om Cim­brerne, der van­drede fra Rebild til Rom. Ind­hug­get i Cim­brer­ste­nen er et bil­lede af Cim­brer­ty­ren og indskriften:

Cim­brerne drog ud fra disse egne i år 120 før Kristus.”

Cim­brer­ste­nen i Rebild Bak­ker. Udgangs­punk­tet for fodrejsen.

Som en hyl­dest til Cim­brer­ty­ren og sin kol­lega Anders J. Bund­gaard van­drer Uwe Max Jen­sen lør­dag 14. april 2012 fra Cim­brer­ste­nen i Rebild Bak­ker til Tyren på Vester­bro i Aal­borg. Med kunst­ne­rens fodrejse knyt­tes Cim­brer­ste­nen og Cim­brer­ty­ren fysisk sam­men qua den kon­krete for­bin­del­ses­linjen, kunst­ne­ren med sin fodrejse teg­ner mel­lem de to vær­ker. Des­u­den fun­ge­rer Uwe Max Jen­sens værk som en pen­dant til Cim­brer­nes histo­ri­ske vandring.

Even­tu­elle inter­es­se­rede er vel­komne til at del­tage i fodrej­sen eller dele af den. Fodrej­sen star­ter ud fra Cim­brer­ste­nen klok­ken 8.00, og det for­modes, at del­ta­gerne i fodrej­sen — alt efter vej­r­li­get — er fremme ved Tyren cirka klok­ken 13. Hvis man ønsker at vide, hvor på ruten del­ta­gerne befin­der sig, kan man ringe til Uwe Max Jen­sen på tele­fon 40855729.

Johan­nes V. Jen­sen har skre­vet et digt, der pry­der Cim­brer­ty­rens sok­kel. I anled­ning af 75 års fød­sels­da­gen har den aal­bor­gen­si­ske dig­ter og poe­try slam­mer Mads Bjer­gen skre­vet et nyt hyl­dest­digt til Tyren, som han læser op, når Uwe Max Jen­sen og even­tu­elle del­ta­gere i fodrej­sen er fremme ved Tyren.

Start: lør­dag 14. april 2012 klok­ken 8.00 ved Cim­brer­ste­nen I Rebild Bakker

Slut: lør­dag 14. april 2012 omkring klok­ken 13 ved Cim­brer­ty­ren på Vester­bro. Ankom­sten vil blive mar­ke­ret med digtoplæsning.

For­mål: mar­ke­ring af Tyrens 75 års fødselsdag

Fodrej­sen er på 29 kilo­me­ter. Den valgte rute er, som følger:

Cim­brer­ste­nen

Rebild­vej 29
9520 Skørping

1. Tag mod øst ad Rebild­vej mod Cim­brer­vej
500 m
2. Drej til ven­stre, og følg Rebild Kir­ke­vej
2,3 km
3. Drej til ven­stre, og følg Buderupholmvej/Rute 519
270 m
4. Drej til højre, og følg Kir­ke­vej
1,6 km
5. Drej til ven­stre, og følg Gl Skør­ping­vej
300 m
6. Gl Skør­ping­vej svin­ger lidt til højre og bli­ver til Skind­b­jerg­vej
15 m
7. Drej til ven­stre, og følg Bir­ke­holmvej
1,2 km
8. Drej til ven­stre, og bliv på Bir­ke­holmvej
750 m
9. Drej til højre, og følg Vol­sted Sko­le­vej
2,0 km
10. Drej til højre, og følg Støvring­vej
1,9 km
11. Drej til ven­stre, og følg Vol­sted Bygade
350 m
12. Drej til ven­stre, og bliv på Vol­sted Bygade
41 m
13. Drej til højre mod Vol­sted Bygade
70 m
14. Drej skarpt til højre mod Vol­sted Bygade
350 m
15. Drej til ven­stre, og følg Vol­sted Bygade
76 m
16. Fort­sæt ad Vol­sted­vej
4,2 km
17. Fort­sæt ad Fer­s­lev Byvej
40 m
18. Drej til ven­stre, og bliv på Fer­s­lev Byvej
160 m
19. Drej til ven­stre, og bliv på Fer­s­lev Byvej
240 m
20. Drej til højre, og følg Poul­strup­vej
4,1 km
21. Drej til højre, og bliv på Poul­strup­vej
1,0 km
22. Drej til ven­stre, og følg Vis­se­høj
190 m
23. Drej til højre, og bliv på Vis­se­høj
97 m
24. Drej til ven­stre, og følg Bav­ne­høj
160 m
25. Drej til højre, og bliv på Bav­ne­høj
22 m
26. Drej til ven­stre, og bliv på Bav­ne­høj
100 m
27. Drej til ven­stre mod Kongs­højvej
27 m
28. Fort­sæt lige ud ad Kongs­højvej
500 m
29. Drej til ven­stre mod Vis­se­vej
71 m
30. Drej til ven­stre, og følg Vis­se­vej
750 m
31. Drej til ven­stre, og følg Ind­kil­de­vej
1,5 km
32. Hold til højre, og bliv på Ind­kil­de­vej
79 m
33. Drej til højre, og følg Stjer­ne­vej
1,2 km
34. Drej til højre, og følg Over Kæret/Rute 507
12 m
35. Drej til ven­stre mod Provstejor­den
97 m
36. Drej til ven­stre mod Provstejor­den
9 m
37. Drej til højre, og følg Provstejor­den
750 m
38. Drej til højre, og følg Hobrovej/Rute 180
1,1 km
39. Hold til ven­stre, og bliv på Hobrovej/Rute 180
Fort­sæt ad Rute 180
750 m

Cim­brer­ty­ren
Vester­bro
9000 Aalborg

The fol­lowing two tabs change con­tent below.

Uwe Max Jensen