Løse ryg­ter om at der vil blive afholdt en gaypride i Aser­ba­jds­jans hoved­stad, Baku, i for­bin­delse med det Inter­na­tio­nale Melodi Grand Prix senere på måne­den, har nu fået nabo­lan­det Iran op af stolen.

Iran kri­ti­se­rer nabo­lan­det Aser­ba­jds­jan for en gay-parade der, ifølge ryg­ter helt til­bage fra januar, skulle finde sted i for­bin­delse med det Inter­na­tio­nale Melodi Grand Prix i hoved­sta­den Baku.

I januar skrev webs­i­den www.nighttours.com som de før­ste om den mulige gaypride i Baku, men artik­len blev fjer­net få dage senere, og siden har intet tydet på at et LGBT-arrangement er under plan­læg­ning, og flere homo­seksu­elle inde i Aser­ba­jds­jan, her­un­der Samir som vi talte med i marts, afvi­ser at der er plan­lagt nogen form for parade eller pride under Eurovisions-festlighederne.

Det har dog ikke for­hin­dret iran­ske embeds­mænd i at rette skarp kri­tik mod den imag­i­nære LGBT-parade, og alle­rede i februar blev en aser­ba­jds­jansk diplo­mat i Iran, Ebrahim Gha­fa­rov, hængt ud i de iran­ske medier for angi­ve­ligt at have for­sva­ret pla­nerne om gaypri­den i Baku, og flere avi­ser skrev sam­ti­dig, at Gha­fa­rov selv var homo­seksuel og der­for burde vises ud af Iran øjeblikkeligt.

For­rige fre­dag sagde Aya­tol­lah Moh­sen Mojta­hed Sha­be­stari, en højt­stå­ende shi­i­tisk præst fra den iran­ske storby Tabriz, at “situ­a­tio­nen i Aser­ba­jds­jan er så for­fær­de­lig, at magt­ha­verne nu også kaster penge efter en fest, der er plan­lagt af anti-muslimske kræfter”.

»Endnu mere oprø­rende er det, at de plan­læg­ger at afholde en parade for homo­seksu­elle. Denne danse-fest og para­den til­træk­ker alle slags per­verse men­ne­sker og anti-islamiske grup­per. På trods af at mange lande ikke til­la­der homo­file og per­verse men­ne­sker at sam­les offent­ligt, så har magt­ha­verne i det shiitisk-dominerede Aser­ba­jds­jan til­ladt at dette uet­i­ske arran­ge­ment fin­der sted. Jeg vil gerne spørge dem, hvad der er sket med deres isla­mi­ske ære, og hvor­for de har ladet sig for­vandle til lege­tøj i zio­ni­ster­nes hæn­der«, sagde den radi­kale Aya­tol­lah under fre­dags­bøn­nen, og ankla­gede der­med Israel for at stå bag det han beteg­ner som anti-islamisering.

Ima­men fort­satte med at for­dømme den aser­ba­jds­jan­ske rege­ring, og adva­rede om at hvis ikke homo-paraden blev aflyst øjeblik­ke­ligt, så ville det med­føre omfat­tende demon­stra­tio­ner og vrede i offent­lig­he­den i de føl­gende dage.

En anden iransk præst, Ruhollah Bejani, har sendt et trus­sels­brev til Aser­ba­jds­jans præsident, Ilham Aliyev:

Såfremt Baku bli­ver vært for Euro­vi­sio­nen og gay-paraden, så garan­te­rer jeg per­son­ligt for at kon­sul­ta­tet bli­ver luk­ket ned, uan­set hvad resten af sty­ret og Ahma­di­nejad så måtte sige. Dette er min aller­sid­ste advar­sel, og jeg er parat til at udg­yde blod om nød­ven­digt”, er Bejani cite­ret for at have skre­vet ifølge den iran­ske presse.

Et par dage senere fulgte det iran­ske par­la­ments næst­for­mand trop i et tv-interview, hvor han under­stre­gede, at en parade er et brud på de soci­ale nor­mer og at en accept og god­ken­delse af sådanne arran­ge­men­ter vil med­føre “bety­de­lige tab”.

Homo­ak­ti­vi­sten Rusian Baluk­hin fra Aser­ba­jds­jan siger til Gay Star News, at der blandt Aser­ba­jds­jans bøs­ser og les­bi­ske slet ikke er nogle der tør at drømme om hver­ken demon­stra­tio­ner eller para­der, og at et sådant arran­ge­ment ville være både uansvar­ligt og uhen­sigts­mæs­sigt når man tager det into­le­rante soci­ale klima som lan­dets LGBT’er lever under i betragtning.

Selvom homo­seksu­a­li­tet offi­ci­elt er til­ladt i Aser­ba­jds­jan, så er det på ingen måder tole­re­ret i befolk­nin­gen og lan­dets LGBT’er lever der­for i det skjulte.

Ind­læg­get er des­u­den bragt på homotropolis.com

The fol­lowing two tabs change con­tent below.
DENFRI syn­di­ke­rer ind­læg fra Homo­tro­po­lis. Homo­tro­po­lis er nyheds­me­die, guide og event­ka­len­der for bøs­ser, les­bi­ske, biseksu­elle, trans­køn­nede, que­ers og fag­hags i alle farver.