For­sla­get til opblød­ning af ACTA-opinion var et for­søg på at »rumme et kom­pro­mis«, for­tæl­ler Jens Rohde til Bit­bu­reauet. Han har siden truk­ket sin sig­na­tur fra forslaget.

For nyligt kom det frem at Jens Rohde havde sat sin sig­na­tur på et ændrings­for­slag til Euro­pa­par­la­men­tets industri-, forsk­nings– og ener­gi­ud­valg, ITREs opi­nion om ACTA.

Bil­lede: Fra Euro­pa­par­la­men­tets info­gra­fik om ACTA-processen

For­sla­get var at ændre opi­ni­o­nens ord­lyd fra en anbe­fa­ling om at »til­ba­ge­holde sin til­slut­ning til afta­len« til at »tage hen­syn til de oven­stå­ende bekym­rin­ger i sin vur­de­ring af afta­len«. De »oven­stå­ende bekym­rin­ger«, om at ACTA »ikke sik­rer en rime­lig balance« mel­lem ophavs­ret, for­ret­nings­mu­lig­he­der, per­son­da­ta­be­skyt­telse og infor­ma­tions­fri­hed, var lige­le­des ændret til, at dele af ACTA »kan se ud til at påvirke« denne balance.

Rohde har siden truk­ket sin sig­na­tur fra ændrin­gen, og han for­sik­rer at han også selv stem­mer imod afta­len samme med resten af den libe­rale gruppe: »Jeg kan garan­tere, at jeg har min gruppe bag mig«, siger han.

Da for­sla­get blev stil­let, fryg­tede han at udka­stet til ITREs opi­nion, der var for­mu­le­ret af Ame­lia Ander­s­dot­ter fra den grønne gruppe i par­la­men­tet, ikke kunne over­leve en afstem­ning i udval­get. Det var årsa­gen til at den kri­ti­ske ord­lyd måtte blø­des op.

»Hvis ikke der bli­ver blødt op på for­mu­le­rin­gerne, vil man tvinge fler­tal­let til at stemme imod hen­des udkast og såle­des de facto give en posi­tiv til­ken­de­gi­velse ang. ACTA« siger Rohde. »Det vil binde alt for mange til også at stemme for ACTA på ple­na­ren, hvor det for alvor tæller.«

Han har tid­li­gere påpe­get at opi­ni­o­nen fra ITRE ingen ind­fly­delse har på hvad par­la­men­tet stem­mer: »Der er stort fler­tal imod ACTA, og den såkaldte opi­nion fra ITRE har ingen betyd­ning i den sam­men­hæng«, skri­ver han i en kom­men­tar til det oprin­de­lige indlæg.

Nu siger Rohde imid­ler­tid at ITREs opi­nion til han­dels­ud­val­get INTA, der skal give den ende­lige anbe­fa­ling til par­la­men­tet, har betyd­ning: »En ITRE opfor­dring til, hvad INTA skal stemme, kan sam­ti­dig virke kon­trapro­duk­tivt og såle­des netop være det, som red­der en anbe­fa­ling af ACTA i land i INTA

Ifølge Rohde, kan en nega­tiv opi­nion fra et udvalg i Euro­pa­par­la­men­tet til et andet altså resul­tere i en posi­tiv anbe­fa­ling til selve parlamentet.

I en kom­men­tar til det oprin­de­lige ind­læg skri­ver han: »Når jeg sam­men med de kon­ser­va­tive har lavet en række ændrings­for­slag til ITREs hold­nings­til­ken­de­gi­velse, så er det fordi det ikke er op til [ITRE] at beslutte et andet udvalgs holdning.«

Det fik den inter­na­tio­nale inter­es­se­or­ga­ni­sa­tion Euro­pean Digi­tal Rights til at kom­men­tere i en ledende arti­kel: »Han for­kla­rede ikke hvad for­må­let med en hold­nings­til­ken­de­gi­velse er, hvis ikke at give udtryk for en holdning.«

Ind­læg­get er des­u­den bragt hos Bit­bu­reauet.

The fol­lowing two tabs change con­tent below.
Bit­bu­reauet er en uaf­hæn­gig inter­net­po­li­tisk tæn­ket­ank og en inter­es­se­or­ga­ni­sa­tion for inter­net­tet, der kæm­per for et frit og åbent inter­net. Vi arbej­der for et inter­net hvis infra­struk­tur er trans­pa­rent og beskyt­tet af en lov­giv­ning som sik­rer innova­tion og fri kultur.

Nye­ste ind­læg af Bit­bu­reauet (se alle)