Der var glæde blandt de frem­mødte ved ret­ten i Aar­hus i dag, da blog­ger og bil­led­kunst­ner Firoozeh Bazraf­kan blev fri­kendt i en sag ved­rø­rende over­træ­delse af para­graf 266b — den såkaldte racismeparagraf.

I dag klok­ken 13 blev der afsagt ken­delse i sagen, hvor aar­hu­si­an­ske Fir­rozeh Bazraf­kan stod ankla­get for racisme. Kunst­ne­ren er netop ble­vet fri­kendt for anklagerne.

I rets­sal K fik Firoozeh Bazraf­kan over­rakt afgø­rel­sen af ankla­ger Char­les Con­rad. Af dom­men frem­går det, at Firoozeh Bazraf­kan blev fri­kendt, fordi det ikke fand­tes bevist, at hun havde haft til hen­sigt at håne og krænke en mino­ri­tet. Kunst­ne­ren kvit­te­rede efter doms­af­si­gel­sen med et kram til dommeren.

Efter fri­fin­del­sen sagde Firoozeh Bazraf­kan føl­gende til Denfri:

Det her viser, at det kan betale sig at kæmpe. Jeg er så glad for, at jeg ikke betalte den bøde, som poli­tiets juri­ster sendte til mig.”

Syns­punk­ter i gavepapir

Man­dag aften havde kunst­ne­ren skre­vet føl­gende på sin Face­book profil:

I Dan­mark, bryster vi os for fri­he­der, vi giver kri­ti­kere asyl i Dan­mark. Men vi giver san­de­lig, også dag­bø­der ud, hvis reli­gi­øse men­ne­sker (måske) bli­ver hånet — Af kunst­ner, for­fat­ter, fri­tæn­ker, oplys­nings forkæmper.

Tiden vil vise, om man er tvun­get til at pakke sine ikke-truende menin­ger og syns­punk­ter, ind i gavepapir…

Hvis jeg bli­ver kendt — skyl­dig, i kri­tik­ken af reli­gio­nen, som instru­ment for poli­tisk under­tryk­kelse, for­bli­ver det, i det usagte, fordi MIN per­son­lige fri­hed bli­ver krænket.”

 

Doms­ud­skrift

Ret­tens begrun­delse og afgørelse

Til­talte har ved­stået på sin blog i Jyl­lands Posten og der­med offent­ligt at have skre­vet som anført i til­ta­len. Om der fore­lig­ger en over­træ­delse af straf­fe­lovens § 266 b må afhænge af en bedøm­melse af ind­læg­get, såle­des som det frem­træ­der, og det er uden betyd­ning, om til­talte anser ind­læg­get som led i en kunst­ne­risk virk­som­hed.
Til­tal­tes udta­lelse om den mus­lim­ske ver­dens­re­li­gion som udtryk for en defekt, men­ne­skefjendsk kul­tur og Kor­a­nen som umoralsk, for­ka­ste­lig og van­vit­tig kan ikke anses som over­træ­delse af straf­fe­lovens § 266 b, idet udta­lel­sen ikke er møntet på ‘en gruppe af personer’.

Til­talte har skre­vet om ‘mus­lim­ske mænd’, og har der­med skre­vet om en gruppe af per­so­ner, der for­u­den af deres køn afgræn­ses ved deres reli­gi­øse til­hørs­for­hold eller over­be­vis­ning. Der lig­ger i udta­lel­sen om, at mus­lim­ske mænd vold­ta­ger, mis­hand­ler og slår deres døtre ihjel, ingen trus­ler, og spørgs­mål er der­for, om mus­lim­ske mænd ‘for­hå­nes’ eller ‘ned­vær­di­ges’. Helt usag­lige, gene­ra­li­se­rende påstande om grov kri­mi­na­li­tet må i almin­de­lig­hed anta­ges at være omfat­tet af bestem­mel­sen, for så vidt som sådanne udta­lel­ser kan virke ned­vær­di­gende. Iso­le­ret betrag­tet har til­tal­tes udta­lelse om mus­lim­ske mænd ‘ver­den over i meget stort omfang’ denne karakter.

Det frem­går imid­ler­tid af til­tal­tes blo­gind­læg, at udta­lel­sen om mus­lim­ske mænd ikke er hen­des egen; hvis udta­lel­sen er straf­bar for den, der har frem­sat den, er den også straf­bar for den, der gen­ta­ger den som sin egen. Det kan imid­ler­tid ikke være en over­træ­delse af straf­fe­lovens § 266 b at skabe eller del­tage i en debat, om sådanne udta­lel­ser er eller bør være straf­bare. Til­talte har frem­hæ­vet sin egen etni­ske bag­grund, og det må læg­ges til grund, at til­talte med sit ind­læg har ønsket at bidrage til en sam­funds­mæs­sig debat om det men­ne­ske­syn, og sær­ligt kvin­de­syn, som et mus­limsk sam­fund, der beken­der sig til Kor­a­nen, byg­ger på. Det kan der­for ikke læg­ges til grund, at det har været til­tal­tes hen­sigt med blo­gind­læg­get at frem­komme med for­hå­nende eller ned­vær­di­gende udta­lel­ser om mus­lim­ske mænd gene­relt, og blog­gen kan hel­ler ikke, læst i sin sam­men­hæng, læses således.

Til­talte fri­fin­des der­for for den rej­ste tiltale.

Thi ken­des for ret:

Til­talte, Firoozeh Bazraf­kan, frifindes.”

Firoozeh Bazraf­kan foran Ret­ten i Aarhus

 

Firoozeh fejrer fri­fin­del­sen med et glas champagne i gode ven­ners lag.

 

The fol­lowing two tabs change con­tent below.

Uwe Max Jensen