TV2/FYN har lavet et inter­view med Trine Bram­sen hvor hun for­sva­rer sin klumme hos Version2. Her er et åbent brev fra mig til Trine, som reak­tion på inter­view og klumme.

Kære Trine.

Jeg er glad for jeg har skabt den her debat.

Du har ikke skabt nogen debat. Du åbnede op for posen med for­domme, folk sva­rede igen i kom­men­tar­spo­ret, men du fulgte aldrig op. I en debat bøl­ger tin­gene frem og til­bage. Og begge par­ter bli­ver for­hå­bent­ligt klo­gere. Hvis man bare kom­mer løbende, råber noget pro­vo­ke­rende og så skri­der igen, så er man en troll.

Ind­læg­get er skre­vet med et glimt i øjet. Det har abso­lut ikke været min mening at såre nogens følelser.

Nej, og ved du hvad? Jeg tror sgu ikke der er nogen der er ble­vet såret af at du påstår at de går i tennissokker.

Folk rea­ge­rer fordi du gen­nem hele dit it-ordførerskab har givet ind­tryk af at du ikke gider lytte til it-folk, fordi du alli­ge­vel ikke for­står hvad de siger (hvil­ket du også selv pointerer).

Men pro­ble­met er også at det ikke vir­ker som om du gider prøve at for­stå. I ste­det påstår du skråsik­kert ting som for folk med ind­sigt i pro­ble­merne er him­mel­rå­bende tåbe­lige. I alle de større it-politiske sager der har været, fra ACTA og e-valg til log­ning og DNS-filtrering, har fler­tal­let af it’erne (som du kal­der dem) stået måbende til­bage over dine udta­lel­ser. Og med en trist følelse af at du er umu­ligt at trænge igen­nem til.

Du lyt­ter sim­pelt­hen ikke til fag­kund­ska­ben. Så når du nu, med et glimt i øjet, angri­ber dem for deres påklæd­ning og soci­ale adfærd, så er det fak­tisk ikke det de rea­ge­rer på. Det er lang tids opspa­ret fru­stra­tion over din måde at hånd­tere dit ord­fø­rer­skab for så vig­tigt et område på.

Havde du lyt­tet til os i de før­nævnte sager – lyt­tet, måske ikke været enig, men lyt­tet og havde for­stået os – og givet os et ind­tryk af at du satte dig ind i de ting du snak­ker om, så havde vi måske set glim­tet i øjet som hvad det åben­bart var: Et glimt i øjet. I ste­det var det ene­ste vi så endnu et blankt og it-verdensfjernt blik.

Vi kan sag­tens tåle at folk gri­ner af far­ven på vores sok­ker og t-shirts med nør­dede bud­ska­ber. Men vi bli­ver sgu kede af det når folk ikke lyt­ter til os på et område vi fin­der så vig­tigt. Især når det er en som dig, der som ord­fø­rer for et rege­rings­parti har en vis ind­fly­delse på vores pro­fes­sio­nelle hverdag.

Så når du, efter al din uhel­dige age­ren i de store it-politiske sager, kom­mer og gør nar ad os, så er det blot drå­ben der får bæge­ret til at flyde over. Det er ikke lat­ter­lig­gø­rel­sen i sig selv. Havde den været enkelt­stå­ende ville vi trods alt have været voksne nok til at nøjes med hovedrysten.

Men Trine. Jeg har også sagt grimme ting om dig. Og jeg er ked af det her er endt som det er. At det er ble­vet Trine mod it’erne. Jeg ville – lige­som du, for­hå­bent­ligt – ønske at det var Trine medit’erne. Jeg kunne vir­ke­lig godt tænke mig at lægge for­ti­den bag os, starte på en frisk og mødes med dig. Bare en hånd­fuld af os it’ere og så dig og dem du råd­fø­rer dig med på it-området. Det sid­ste er vig­tigt: Tag dine råd­gi­vere med.

Lad os mødes til en ufor­mel snak i godt humør. Vi bager gerne en kage eller laver noget læk­ker mad (du ved jo godt at vi ikke kun lever af pizzaer). Så kan du og dine råd­gi­vere evt. stå for drikkevarerne.

For hvis der er noget jeg gerne vil, så er det at for­stå hvor­for du mener, tæn­ker og udta­ler dig som du gør. For der er for­hå­bent­ligt en god grund til at du men­talt på it-området befin­der dig så langt fra den gen­nem­snit­lige it’er. Og hvis jeg kan komme til at for­stå dig og dit, så gør jeg mig en lille for­håb­ning om at du også bedre kan komme til at for­stå mig og mit.

Dia­log. Dia­log, i ste­det for trolling.

Så please, Trine, har du ikke lyst til at mødes og snakke om tin­gene? Jeg har også spurgt dig på Twit­ter. Du kan svare mig her i kom­men­tar­spo­ret, på Twit­ter eller pr. e-mail. Hvad end der pas­ser dig bedst.

Følg op på den debat du siger du ønsker. Men gør det sam­men med dem du siger du gerne vil debat­tere med, i ste­det for at holde dig til spora­di­ske udta­lel­ser til medi­erne. Det bli­ver hur­tigt så sort/hvidt i medi­erne. Lad os mødes og blive klo­gere på hin­an­den. Det tror jeg vi alle og Dan­marks it-fremtid vil være rig­tig godt tjent med.

Ind­læg­get er des­u­den bragt på detfalskested.dk.

The fol­lowing two tabs change con­tent below.

Mik­kel Munch Mortensen

Nye­ste ind­læg af Mik­kel Munch Mor­ten­sen (se alle)