De fle­ste poli­ti­kere ønsker ikke at del­tage i åbnin­gen af den før­ste Stormoske i Dan­mark, og kig­ger den anden vej når hadet mod mus­li­mer fly­der over.

Snart slår Køben­havn døren op, til den før­ste Stormoske i Danmark. I den anled­ning er alle top­po­li­ti­kere ble­vet invi­te­ret, men de fle­ste har valgt ikke at del­tage i festligheden.

Åben­bart er det ikke sær­ligt smart at omgås mus­li­mer, når man som poli­ti­ker skal holde fast i sine vælgere.

Mus­li­mer høster man ikke stem­mer på i dagens Dan­mark. At vise afstand til mus­li­mer der­i­mod er der mas­ser af stem­mer i. Bare se på hvor­dan Dan­marks mest anti­mus­lim­ske parti Dansk Fol­ke­parti stormer frem over hele landet.

Mange havde ven­tet at en ny rege­ring, ville tage et radi­kalt opgøre med VK rege­rin­gens og Dansk Fol­ke­par­tis had­ske vær­di­kamp, hvor mus­li­merne var udnævnt til sorte får og fik skyld for alt det onde i Danmark.


Men der kom ikke et opgør, der kom et par ord, om at tonen nu skulle til at være bedre, men sam­ti­digt skulle man ikke for­vente at der blev blø­det op.

Den anti­mus­lim­ske populisme fik lov til at blive og i dag er hur­tige “Islam­kri­ti­ske” svar fra pol­ti­kerne til pres­sen, når pres­sen hiver en “mus­limsag” på for­si­den, mere reg­len end und­ta­gel­sen–  langt inde i rege­rin­gens egne rækker.

Kon­se­kven­sen af rege­rings­par­ti­er­nes og såmænd også Enheds­li­stens mang­lende lyst til vær­di­kamp, er at vi nu ser et styr­ket Dansk Fol­ke­parti storme frem i samt­lige af lan­dets kom­mu­ner og DFs nega­tive tone over­for mus­li­mer er ikke forsvundet.

.

Dansk Fol­ke­par­tis anti­mus­lim­ske hetz er ble­vet stueren. Hver femte dan­sker står bag Dansk Fol­ke­parti og det kan mærkes.

.

  

Forag­ten og into­le­ran­cen over­for mus­li­mer i Dan­mark er ble­vet mere syn­lig, sam­ti­dig er poli­ti­kerne ble­vet mere og mere tavse. Der er ingen kri­tik eller afstand­ta­gen fra de tusind­vis af ekstre­mi­sti­ske og raci­sti­ske ytrin­ger, dan­skerne kom­mer med især på soci­ale medier som Facebook.

Gan­ske få poli­ti­kere har rejst sig for at rette en kri­tik mod den grove tone.

Ingen poli­ti­kere har i fora­gelse poli­ti­an­meldt nogen af de ter­ror– eller mordtil­skyn­del­ser, som fak­tisk nemt kan fin­des på deres egne Facebookvægge.

Tavs­he­den over­for de mange ude­mo­kra­ti­ske ytrin­ger fra egen væl­ger­række er kujonadfærd.

Selv­samme kujo­nad­færd har gen­nem histo­rien, ledt til over­greb på etni­ske mino­ri­te­ter eller fol­ke­mord — Vi så væk, vi viste det ikke, så ikke hvor det bare hen osv. und­skyld­nin­ger har der været mange af igen­nem histo­rien– når fol­ke­mor­det blev analyseret.

.

Den offent­lige debat om moskéer og mus­li­mer er hade­fuld og ude­mo­kra­tisk, og enhver tavs poli­ti­ker der kig­ger væk og igno­re­rer hadet er en brik i dehu­ma­ni­se­rin­gen af vores mus­lim­ske med­bor­gere. En dehu­ma­ni­se­ring som for længst beret­ti­ger til, at man træk­ker nazikortet.

Nazis­kor­tet er beret­ti­get, pga. fordi denne nær­mest kol­lek­ti­vi­stisk omtale af men­ne­sker som insek­ter, lort og utøj, der skal hen­ret­tes og mas­seud­ryd­des er den samme slags nerve, som slog til i nazis­men og som fik tyske god­s­vogne til at rulle med 6 mil­li­o­ner jøder ombord – stu­vet sam­men som utøj på vej til masseudryddelseslejre.

Lad mig afslutte med den jødi­ske jour­na­list og filo­sof Han­nah Arendts ord.

Det vær­ste var at de så så almin­de­lige ud, gik på arbejde og plig­top­fyl­dende pas­sede deres job med at holde hju­lene i gang. Disse er de sande bød­ler.“
(Pro­ces­sen mod Eich­mann i Jerusalem )

(Samt­lige scre­en­caps er taget i åbne grup­per og vægge på Facebook)

Gæste­ind­læg­get er syn­di­ke­ret fra P77.dk

The fol­lowing two tabs change con­tent below.

Gæste­ind­læg

Skriv til os på denfri@denfri.dk hvis du gerne vil prøve dig frem her eller har tek­ster af sam­funds­re­le­vant karak­ter, som du gerne vil have ud til et større publikum.

Nye­ste ind­læg af Gæste­ind­læg (se alle)