I starten af juni hævdede jeg i et indlæg, at der ikke findes ét eneste godt argument for forbuddet mod nydelsesmidler, fremstillet af cannabis-planterne, men at derimod kun findes en række dårlige.

På trods af en del debat i diverse kommentarspor til artiklen rundt om på nettet, så er status fortsat, at ingen er kommet op med de gode argumenter for forbuddet.

Lad os samle op og gennemgå reaktionerne.

I den humoristiske afdeling blev det indvendt, at en legalisering af cannabis vil gøre rockerne arbejdsløse, samt af brug af cannabis fører til hip-hop, der fører til vold.

I afdelingen for uunderbyggede påstande, så er det trods forsøget på at redegøre for det modsatte, blevet fremført som argument, at det ER farligt at nyde cannabis, og til det er der blot at svare: Nej, det er det ikke.

Tværtimod så hører cannabis, ifølge lægetidsskriftet The Lancet, til blandt de mest harmløse rusmidler.

Nogle hæftede sig ved, at jeg i det første indlæg nævner muligheden for psykose i forbindelse med cannabisforbrug. Jeg nævnte mest psykose for at dække mig ind overfor anklager om at have udeladt det, men i virkeligheden er området præget af en uklarhed. Her er hvad Psykiatrifonden skriver om cannabis og psykoser:

Psykoser efter cannabis-indtagelse (hash) er omdiskuteret. Der er holdepunkter for, at indtagelse af en større dosis hash kan fremkalde en psykotisk tilstand, der adskiller sig fra de øvrige beskrevne tilstande ved bevidsthedsplumring, dvs. præget af desorientering, vrangforestillinger og hallucinationer. Symptomerne er dosisafhængige og forsvinder, når misbruget ophører.

Forbrugerens rationelle valg
I den mere alvorlige afdeling, så er det blevet indvendt, at det ikke alene er et argument for legalisering, at farligere nydelsesmidler som alkohol og tobak i forvejen er legale. Det implicitte spørgsmål synes at være: hvorfor overhovedet legalisere et produkt med skadevirkninger?

Til det er der at sige, at for det første så er skadevirkningerne ved cannabis, som forsøgt redegjort for i det første indlæg, ganske overskuelige, og for det andet så synes normen på markedet at være, at man er ret large med at acceptere lanceringer af produkter med vidtrækkende sundhedsmæssige komplikationer.

Det forventes at forbrugeren træffer rationelle valg. For så vidt angår bl.a. tobak og alkohol er denne forventning ledsaget af formaninger og påmindelser, henholdsvis DU DØR og husk: øl er til tørst, ikke til trøst.

Cannabis er en undtagelse fra denne generelle norm, og cannabis-forbrugere forventes ikke at træffe rationelle valg.

Ny Nordisk Cannabis
En anden interessant indvending var den, at det ikke er forsvarligt ud fra et bæredygtighedsperspektiv, at omlægge en del af dansk landbrug med henblik på at forsyne hjemmemarkedet med Ny Nordisk Cannabis, da cannabis som nydelsesmiddel er et luksusprodukt.

Det er en sympatisk indvending, og heldigvis er der da heller ikke grund til at frygte for bæredygtigheden. Det er altovervejende topskud fra hampeplanten der anvendes som nydelsesmiddel. Resten af hampplanten er finder fortrinlig anvendelse fra tekstil over biologisk nedbrydelig plastic til byggeri.

Frank Jensen star fast
På den politiske scene lader en forsigtig grøde sig iagttage. Københavns Overborgmester Frank Jensen holder fast i sin ønske om legalisering, også konfronteret med en ny forskning der viser, at hashmisbrug hos unge kan give varige påvirkninger af bl.a. indlæringsevne.

Fra Berlingske.dk

- Som det er nu, så er hashbrugerne på lang afstand af myndighederne og behandlingssystemet. Fordelen ved et forsøg med legalisering vil være, at vi får bedre og hurtigere kontakt mellem hashmisbrugere og behandlingssystemet. Vi vil skabe en platform for bedre og mere effektiv oplysning om det negative i at være daglig hashryger, siger Frank Jensen.

Overborgmesteren understreger, at han ikke betvivler forskningen, der viser, at et hyppigt hashbrug skader indlæringsevnen.

- Det er ikke et forsøg på at underkende fagekspertisen. Det er bare en erkendelse af, at det nuværende system ikke reducerer antallet af hashmisbrugere, tværtimod er hashbruget i Danmark steget, siger Frank Jensen.

- Vi vil ikke legalisere hash for at få flere til at ryge det. En legalisering skal selvfølgelig ikke betyde, at det også skal være lovligt for unge under 18 år at ryge hash, ligesom det heller ikke er lovligt at udskænke alkohol til unge under 18 år, fortsætter han.

Siden mit oprindelige indlæg har Liberal Alliances Laura Lindahl haft en god og præcis kommentar i Berlingske, det indledes med konstateringen:

Alle mennesker ryger hash. Fra bistandsklienten til bankdirektøren. Kvinder som mænd — unge som gamle. De passer deres arbejde, stifter familie, betaler skat — og en lun juniaften, mødes de i gode venners lag og ryger en joint. Det kan man som samfund ligeså godt indse.

Ministeren fremturer
Tidligere i august havde Enhedslisten kaldt justitsminister Morten Bødskov i samråd om hans afvisning af Københavns anmodning om at etablere en forsøgsordning med legalt hashsalg.

Desværre insisterer justitsministeren på dumstædigheden, og svarede med det sædvanlige ikke-svar:

»Baggrunden for den nuværende ordning mod hash er først og fremmest en sundhedsfaglig vurdering af, at hash er forbundet med en række sundhedsskadelige virkninger.«

Som en særlig service til partiernes ordførere på området, så er her et gratis §20-spørgsmål til fri afbenyttelse:

Justitsministeren oplyste på et samråd den 15. august, at »Baggrunden for den nuværende ordning mod hash er først og fremmest en sundhedsfaglig vurdering af, at hash er forbundet med en række sundhedsskadelige virkninger.«

Vil ministeren oplyse, hvilke sundhedsskadelige virkninger der henvises til, samt ved hvilken størrelse forbrug i gram pr. uge, samt over hvilken størrelse tidsrum, disse virkninger i givet fald kan indtræffe.

En by i Provinsen
Mellem de to indlæg har TV2 også bragt en serie, hvor de på tre hinanden følgende dage ’afslørede’, at der sælges og ryges cannabis på Christiania, i Thy-Lejren og på Roskilde Festival. Alt i alt en gang tomgangsjournalistik, der alene fokuserede på lovovertrædelserne, skulle man umiddelbart tro.

Men på seriens fjerde dag, ’afslørede’ TV2 så, at de ligeledes på under en halv time kunne erhverve sig cannabis i et par søvnige provinsbyer.

Umiddelbart efter at have dokumenteret pointen om at cannabis bruges over alt, så tonede Katrine Lilleør frem på skærmen, og argumenterede for legalisering.

Katrine Lilleør!?

LOL for mangfoldighed
Min ven, Skuespilleren, vil så gerne have, at jeg nævner de positive muligheder på integrationsområdet ved en legalisering af cannabis. Cannabis er det fjerde mest udbredte nydelsesmiddel i verden efter kaffe, tobak og alkohol, og udbredelsen krydser landegrænser, kontinenter og etniske og religiøse grupper.

Forestil Dem hvis den middelstore københavnske virksomhed, kunne supplere julefrokostkonceptet med en hash-ris a la mande, til de der foretrækker dette frem for snaps og øl? Så kunne de ansatte derefter hygge sig med en fælles griner over f. eks. størrelsen på hinandens fødder.

Slå et smut forbi Månefiskeren på Christiania en solrig sensommereftermiddag, og De vil kunne se pointen, om end ikke nødvendigvis opleve det der med fødderne.

 

The following two tabs change content below.
Mikkel Skov Petersen
Overvejende forhenværende og fraværende, men det er da også en start.

Har du noget at bidrage med?